تنفسی

حشره کش دیازینون شیماگرو 1 لیتر

535,000 تومان
 • افزایش سطح تماس
 • تبخیر بسیار پایین
 • ارتقای سطح مصرف کنندگان و محیط زیست
 • حلالیت فوق العاده
 • پخش شوندگی و چسبندگی عالی

حشره کش دیازینون پاک سم 1 لیتر

495,000 تومان
 • ارتقای سطح مصرف کنندگان و محیط زیست
 • حلالیت فوق العاده
 • پخش شوندگی و چسبندگی عالی
 • افزایش سطح تماس
 • تبخیر بسیار پایین

حشره کش کلرپیریفوس اکسین شیمی 60 سی سی

39,000 تومان
 • مقابله و از بین بردن آفات سپردار
 • مقابله با شپشک
 • از بین بردن مگس ها
 • کاهش جمعیت سوسک ها در باغ  و مزارع
 • مقابله با آفات ساقه خور
 • مقابله با آفت های ریشه مکنده